Aqronomluq fakültəsi

Valeh Şükürov

Dosent əvəzi

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent əvəzi

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin  Ekologiya  və meşəçilik kafedarsının dosent əvəzi.

Mob tel: 050-318-29-76

İş tel: 266-81-49

e.mail: valehsukurov 1961@gmail.com.

  Doğum tarixi

17 sentyabr 1961-ci il

 Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı.

1984-cü ildə Leninqrad Texniki Meşə Akademiyasının (indiki Sankt Peterburq dövlət texniki meşə universiteti) meşə təsərrüfatı fakültəsini bitirib. 1990-cı ildə “Meşəyə antropogen amillərin təsiri və bərpası yolları” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək “meşəşünaslıq, praktiki meşəçilik, meşə yanğınları və onlara qarşı mübarizə” ixtisası üzrə kənd təsərrüfatı elmləri namizədi elmi dərəcəsini almışdır. 1993-cü ildən baş elmi işçi, 2015-ci ildən dosent əvəzidir.

 Əmək fəaliyyəti

2015-ci ildən hazırda ADAU-nun ekologiya və meşəçilik kafedrasının dosent əvəzi.

2010-2014-cü ildə  ADAU-nun ekologiya və meşəçilik kafedrasında dosent əvəzi

2007-2010-cu ildə ADAU-nun ekologiya və meşəçilik kafedrasında baş müəllim

1993-2008-ci ildə Azərbaycan MEA Gəncə İnnovasiya mərkəzində baş elmi işçi (0,5 ştat)

1996-2008-ci ildə Gəncə, Göygöl MMBM-də meşə ustası, meşəbəyi, meşə mühafizə mühəndisi

1992-1993-cü ildə Kəlbəcər rayon torpaq şöbəsinin müdiri

1992-1992-ci ildə- Kəlbəcər rayon İcra Hakimiyyətində hüquq və müdafiə məsələləri ilə iş şöbəsinin müdiri

1985-1990-cı ildə Azərbaycan EA Botanika İnstitutunda, sonradan ÜETMMTMİ-da dissertant.

1984-1991-ci ildə Kəlbəcər meşə təsərrüfatında meşə ustası, meşəbəyi, iqtisadçı.

Apardığı dərslər

Bakalavrda -   meşəçilik, tətbiqi meşəçilik və meşə pirologiyası,  meşələrin bərpası və inkişafı.

 Magistraturada - meşəşünaslıq,  meşələrin idarə olunması

Elmi yeniliyi

Kəlbəcər rayonu meşələrində antropogen təsirlər nəticəsində subalp meşələrin yuxarı sərhəddinin aşağı düşməsi və onların yerində 2-ci mənşəli alp çəmənliyinin formalaşması.

Mükafatları

2014-cü ildə Media “Qızıl Qələm” mükafatı laureatı

2011-ci ildə Stotoyl və Kanada, Beynəlxalq İnkişaf layihəsində fəal inkişafa görə sertifikat

1982-ci ildə Leninqrad Texniki Meşə Akademiyasının meşəçilik kafedrasında elmi işə görə II dərəcəli diplom

1979-cu ildə Respublika 19-cu riyaziyyat olimpiadasında II dərəcəli diplom

1979-cu ildə Ümumittifaq Lenin komunist Gənclər İttifaqı-nın əla oxumağa görə döş nişanı

 Tədqiqat sahəsi

Meşə landşaftlarının antropogen dəyişilmələri və bərpa problemləri məsələləri

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

2010-cu il “Meşələrə antropogen və digər təsirlər- Beynəlxalq konfrans Gəncə.

2013-cü ildə “The forest problems” Beynəlxalq konfrans, Artvin, Türkiy.

Seçilmiş əsərləri

Dərsliklər:

yox

Dərs və metodik vəsaitlər:

Elmi kitab “Ekotoksikologiya” G. 2001, 203 s.

Dərs vəsaiti “Ümumi meşəçilik” Gəncə 2009, 153 s.

Dərs vəsaiti “Meşəçilik” Gəncə 2013, 225 s.

Dərs vəsaiti  Meşəşünslıq  Gəncə  ADAU 2017, 237 s.

Dərs vəsaiti  Meşəçilik və meşə ekologiyası 2018, 388s

Meşə istismarı, dərs proqramı, Gəncə. ADAU, 8 s.

Meşəçilik, dərs proqramı, Gəncə. ADAU. 10 s.

Meşəşünaslıq, dərs proqramı, Gəncə. ADAU, 20 s.

 Məqalələr:

 1. 2009- “Gəncəçay hövzəsində meşə landşaftının antropogen dəyişilməsi və bərpası”- elmi məqalə- ADAU. G. 36-37 s.
 2. 2010- «Факторы определяющие альпийской границы леса»- elmi məqalə- ADAU-nun elmi əsərləri.№2. G. 55-57 s.
 3. 2011- Azərbaycanda səhralaşmaya yol vermək olmaz.- elmi məqalə. ADAU№1. 56-57.
 4. 2012-Göygöl rayon ərazisində ağ akasiyadan təşkil olunmuş ağaclıqda tədrici qırıntının aparılması- elmi məqalə. ADAU.
 5. 2012- Изменение лесного ландшафта на Малом Кафказе- elmi məqalə. ADAU.
 6. 2012-Göygöl rayonu ərazisində qanunsuz meşə qırıntıları, torpaq sürüşmələri və ekoloji risklərin azaldılması üçün ilkin tədbirlər.- elmi məqalə. ADAU.
 7. 2013- Kiçik Qafqaz meşələrində antropogen təsirlər nəticəsində cinslərin bir-birini əvəz etməsi- elmi məqalə. ADAU. 10-12.
 8. 2013- Azərbaycan meçşələrinin ekoloji problemləri və perspektivləri- elmi məqalə. Azərb.Aqrar Elmi № 2 Bakı.. 90-93.
 9. 2013-The dynamic Processes in Less Caucasus Forests and way of their managements.-  beynəlxalq konfrans tezisləri- Artvin Turkey.. 120-121
 10. 2014-Azərbaycanda səhralaşma problemləri- elmi məqalə. ADAU.. 39-40
 11. 2014-Динамика основных показателей лесного фонда Азербайджана. –elmi məqalə. ADAU.. 28-29
 12. 2014-Meşə ekosistemlərində cins dəyişilmələrinin nəticəsi olaraq meşələrin inkişaf dinamikasının öyrənilməsi- elmi məqalə. ADAU..
 13. 2014-Meşənin yuxarı sərhəddinin yerləşməsi qanunauyğunluqları- elmi məqalə. ADAU.
 14. 2014-.Subalp qurşağın xüsusiyyətləri- elmi məqalə. ADAU.
 15. 2015-Применение ГИС технологией в экологическом мониторинга лесов.-elmi məqalə. ADAU.. 3s.
 16. 2015-Изменение лесного ландщафта в среднем горном поясе на северо-восточной части малого кафказа.- elmi məqalə. ADAU.. 4 s.
 17. 2015- Kürəkçay və Gəncəçay hövzələrində meşə landşaftlarının dəyişilmələri- elmi məqalə. ADAU 3-4.s
 18. 2015 -Azərbaycanın ardıc meşələri və onların mühafizəsi- elmi məqalə. ADAU-3.
 19.  2016- CHANGE of the tree in forests of the small Caucasus atropogenis sekes
 20. 2016- Изменение лесного ландшафтов  верхнего горно- лесного  пояса в лесах Кавказа
 21.  2016- Qərb bölgəsi meşələrinə antropogen təsirlərin öyrənilməsi
 22.  2016-The Reviev of some aspects of matematical models of forest dinamics
 23.  2016-Повышение продуктивности горных лесов Кавказа
 24.  2017-Azərbaycan meşələrində təbii yayılan cır meyvəli ağac və kollar ərzaq təminatının başlıca bazasına çevrilə bilər.
 25. 2019- Kiçik –Qafqazın Şımal-şərq yamacının Azərbaycan hissəsində meşə ekosistemlərində biomüxtəlifliyin  antropogen deqradasiyası
 26. 2019 -Об основах математической биологии
 27. 2019- Qlobal istiləşmə əsrin poblemidir