Aqronomluq fakültəsi

Təranə Babakişiyeva

Assistent

Biologiya elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Assistenet

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ekologiya və meşəçilik kafedrasında Assistenet

Mob tel: 055-644-90-78

İş tel: 022-266-81-49

e.mail: - T_Axmedova@ru.

Doğum tarixi

20 iyun 1964-cü il

 Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı.

Ali

1987-199 AzKTİ- Aqrokimya və torpaqşünaslıq fakültəsi üzrə Alim aqronom ixtisası almışam.

2018 -cı ildə “Gəncə-Qazax bölgəsinin nadir bitkilri və onların müasir  vəziyyətinin qiymələndirilməsi və mühafizəsi “ mövzusu  üzrə Biologiya elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır

Əmək fəaliyyəti

1983-cü ildən –ADAU-nun Ekologiya və meşəçilik kafedrasında laboratoriya müdiri

2018 ci ildən ADAU-nun Ekologiya və meşəçilik kafedrasında assistent

İştirak etdiyi kurslar, seminarlar və digər zəruri informasiyalar

Apardığı dərslər

Bakalavrda -   meşəçilik, meşə əkniləri, meşə qruluşu, ekologiya

Magistraturada – Meşə bərpanın layihələndirilməsi, isxtisas sahəsinin müasir problemləri, isxtisas sahəsinin tarixi və  metodologiyası

Elmi yeniliyi

“Gəncə-Qazax bölgəsinin nadir bitkilri və onların müasir vəziyyətinin qiymələndirilməsi və mühafizəsi “

Mükafatları

Tədqiqat sahəsi

Gəncə-Qazax bölgəsi

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

Seçilmiş əsərləri

Dərsliklər:

yox

Dərs və metodik vəsaitlər:

Məqalələr:

1.2004 - Daşkəsən cay vadisinin nadir bitki örtüyü və onun mühafizəsi

2.2006- Bitki genofondunun qorunması tədbirləri

3.2006- Bozqır yaylası və onun florası

4.2012- Gəncə- Qazax bölgəsinin  nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitki növlərinin təhlili

5.2013- Gəncə - Qazax bölgəsinin bitki örtüyünün müasir vəziyyəti

6.2013- Current  State  of  the  Plant  Cover  ot  Step Plateau of Azerbaijan

7.2013- Gəncə-Qazax bölgəsinin nadir növləri və yeni taksonlar

 

8.2014-Rare Plants Of Ganja-Gazakh Area And Their Protection

9.2014-Gəncə-Qazax ərazisinin nadir və itmək təhlükəsində olan növləri haqqinda: Azərbaycanin “Qirmizi kitabi”na əlavələr

10.2015-«Физическая структура ценопопуляций редких видов ириса (Irıs L.) в Гянджа-Казахском вотаническом районе Азервайджана

11.2016-«Rare plants of Ganja-Gazakh area and their protection»

12.2017-Azərbaycanda biomüxtəlifliyin zənginləşdirilməsində introduksiya olunmuş bitkilərin tətbiqinin əhəmiyyəti.

13.2019- Kiçik –Qafqazın Şımal-şərq yamacının Azərbaycan hissəsində meşə ekosistemlərində biomüxtəlifliyin  antropogen deqradasiyası

14.2019 -Об основах математической биологии