Aqronomluq fakültəsi

Leyla Əsgərova

Assistent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ekologiya və meşəçilik kafedrasının assistenti

Mob tel: 055-834-07-83

İş tel: 022-266-81-49

e.mail: lx 20063@gmail.com

 Doğum tarixi

22 yanvar 1973-cü il

 Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı.

Diplom. 1994 –cü ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası ixtisas aqronomluq

 

Əmək fəaliyyəti 

2013–hazırda  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ekologiya və meşəçilik kafedrasının assistenti

 Apardığı dərslər

Rus bölməsində: Ekologiya, Azərbaycan bölməsində: Ekoloji ekspertiza, İnsan, ətraf mühit və davamlı inkişaf

 Elmi yeniliyi

Mükafatları

Tədqiqat sahəsi: Azərbaycan qərb bölgəsinin geofitlərinin ekologiyası, bioomüxtəlifliyi və genofondunun mühafizəsi və qorunması

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

2015-ci ildə GDU-nin “Müasir biologiya və kimyanın aktual problemləri” mövzusunda elmi-praktiki konfrans

2015-ci ildə ADAU-da “Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: dünya təcrübəsi və müasir problemlər mövzusunda elmi-praktiki konfrans.

Seçilmiş əsərləri

Dərsliklər:

Dərs və metodik vəsaitlər:

Məqalələr:

1.Dovşanqulağı süsən (İris lineolata Trautv.) bitkisinin bioekoloji quruluş xüsusiyyətləri. AMEA, Gəncə Regional Mərkəzi, Xəbərlər məcmuəsi, “Elm” nəşriyyatı , Gəncə, 2014.

2. Kükürdi-sarı süsənin (İris imbricata Lindl) bioekoloji quruluş xüsusiyyətləri. Gəncə Dövlət Universiteti, Müasir Biologiya və Kimyanın Aktual Problemləri, Elmi-Praktiki Konfransın Materialları, Gəncə, 2015.

3. Azərbaycanın qərb bölgəsinin süsən cinsinin bioloji müxtəlifliyi və mühafizəsi. Azərbaycan Dövlət Aqrar universiteti. ADAU-nun elmi əsərləri, I hissə. Gəncə, 2015.

4. Морфометрические особенности некоторых видов рода ирис (İris) флоры Азербайджана. Азербайджанский Государственный Аграрный Университет. Материалы международной научно-практической конференции Инновационное развитие аграрной науки и образования: мировая практика и современные приоритеты., III т. Гянджа, 2015

5. Биоэкологические особенности ирисов. Аграрная Наука, Ежемесячный научно-теоретический и производственный журнал, №7. Москва, 2016.

6. Современное состояние некоторых видов ирисов (род İris) в западном регионе Азербайджана. Субтропическое и декоративное садоводство: сб. научных трудов ФГБНУ ВНИИЦиСК, Вып. 59. Сочи , 2016.

7. Результаты реинтродукции İrisimbricata на Малом Кавказе. Гянджинский Государственный Университет. Актуальные проблемы современной химии и биологии. Материалы международной научной конференции.III т. Гянджа, 2016.

8. Azərbaycanın qərb regionunda qılıncyarpaq süsənin (İris carthaliniae Fomin.) bioekoloji xüsusiyyətləri və mühafizəsi. Azərbaycan Aqrar Elmi. Elmi-nəzəri Jurnal, № 4. Bakı, 2017.

9. Azərbaycanın qərb bölgəsində süsən cinsinin bəzi növlərinin ekoloji şəraitindən asılı olaraq anatomik quruluş xüsusiyyətləri. Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Elmi əsərlər”. Təbiət və tibb elmləri seriyası. №3 (92). Naxçıvan, 2018.

10. Aleksey süsəninin (İris Alexeenkoi Grossh.) bioekoloji və anatomik xüsusiyyətləri. Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər jurnalı. №1.Gəncə, 2018.

11. Azərbaycanın qərb bölgəsində bəzi süsən növlərinin əlavə köklərinin müqayisəli anatomik quruluş xüsusiyyətləri. AMEA Botanika İnstitutu və Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyətinin akademik V.C.Hacıyevin 90 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları. Bakı. 2018.

12. Azərbaycanın qərb bölgəsində nadir növ süsənlərin müasir vəziyyəti. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti. “Akademik Cəlal Əliyevin Elmi irsinin öyrənilməsi” Akademik C.Ə.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş gənc tədqiqatçıların elmi-praktik konfransının materialları. Gəncə. 2018.

13. Анатомические приспособления некоторых видов ирисов к различным экологическим условиям. Материалы  XXIII Международной научно-практической конференции “EURASİASCİENCE”. Москва-Пенза, Август, 2019.

14. Экологическая валентность западной части Азербайджана. Бюллетень науки и практики. Т.5. № 5. 2019.