Aqronomluq fakültəsi

Vüsal Məmmədov

Dosent

Aqrar Elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosenti

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Bitkiçilik və Bitki Mühafizəsi

kafedrasının dosenti

Mob. tel:  0552227591

İş tel:  (022 ) 256-81-15.                                                                   

e-mail:  vusalas78@gmail.com vusalas@mail.ru

Doğum tarixi: 21 noyabr 1978-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

2000-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının aqronomluq

fakültəsini bitirib.

2002-204-cü illər Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının “Kənd

təsərrüfatı bitkilərinin genetikası” ixtisası üzrə magistraturada təhsil alıb.

2006-2009-cu illər Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetin “Bitkiçilik” ixtisası

üzrə aspirantı.

 

Əmək fəaliyyəti

 

2012-2013 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində baş müəllim

2013-hal hazıra kimi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində dosent əvəzi

Apardığı dərslər

Bakalavrda – “Entomologiya”

Magistraturada – “Entomologiya”, “Kənd təsərrüfatı bitkilərinin kimyəvi

mühafizəsi, Kənd təsərrüfatı bitkilərinin bioloji mühafizəsi”, “Bitki karantini”

Elmi yeniliyi

İlk dəfə olaraq Gəncə-Qazax bölgəsində yeni rayonlaşdırılmış “Kəpəz”

qarğıdalı sortunun məhsuldarlığına və məhsulun keyfiyyətinə müsbət təsir

edən optimal səpin müddəti, bitki sıxlığı və gübrə norması

müəyyənləşdirilmiş və təsərrüfatlarda tətbiq edilmişdir.

Mükafatlar

Tədqiqat sahəsi

Qarğıdalı bitkisinin aqrobioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

2013-ci il “The beetle species (Coleoptera) which is observed in sunflower

sowings of Azerbaijan” 7th International scientific conference”European

Applied Sciences: modern approaches in scientific researches”  (7-ci

beynəlxalq elmi konfrans) Germany

2010-cı il  “Qarğıdalının dən məhsuldarlığına gübrə normalarının təsiri”

Beynəlxalq elmi-praktik konfransı, Gəncə

Seçilmiş əsərləri

Dərsliklər:

Dərs və metodiki vəsaitlər

Hümbətov H.S., Məmmədov V.Ə., Qəbilov M.Y., “Şəkərli və nişastalı

bitkilər” – dərs vəsaiti. Bakı, 2014. 328 s.

Məqalələr

 1. Məmmədov V.Ə., Gübrə normasının qarğıdalı bitkisinin inkişaf fazalarının başlanması, boyatma, yaş və quru kütləsinin toplanma dinamikasına təsiri // AMEA Gəncə bölməsi, Xəbərlər məcmuəsi, № 58, “Elm” nəşriyyatı, Gəncə, 2014, s. 56-59.
 2. Məmmədov V.Ə., İsmayılzadə N.N., Azərbaycanda günəbaxan aəkinlərində rast gəlinən şıqqıldaq böcəklər (Elateridae) // AMEA Gəncə bölməsi, Xəbərlər məcmuəsi, № 53, “Elm” nəşriyyatı, Gəncə, 2013, s. 41-44.
 3. Məmmədov V.Ə., Xəlilov M. M., Xaşa (Onobryhis) bitkisinin əhəmiyyəti və onun növbəli əkinlərdə istifadəsi // AMEA Gəncə bölməsi, Xəbərlər məcmuəsi, № 52, “Elm” nəşriyyatı, Gəncə, 2013, s. 50-54.
 4. Məmmədov V.Ə., İsmayılzadə N.N., Günəbaxan odlucasının (Homoesoma Nemulella HB.) bəzi biofizioloji xüsusiyyətlərinə müasir preparatların təsiri // ADAU-nun Elmi Əsərləri, Gəncə, 2012, №1,s.24-26.
 5. Məmmədov V.Ə., Gübrə normasının qarğıdalı bitkisinin inkişaf fazalarının başlanması və boyatma dinamikasına təsiri // Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyətinin Elmi Əsərləri, 2010, I cild, s. 326-329
 6. Мамедов В.А., Влияние густоты стояния растений на урожай зерна кукурузы // Аграрная Наука, 2010, № 4, с. 22-23
 7. Məmmədov V.Ə., Qarğıdalının dən məhsuluna və kimyəvi tərkibinə səpin müddətlərinin təsiri // Azərbaycan Aqrar Elmi, 2010, № 1-2, s. 150-152
 8. Məmmədov V.Ə., Gəncə-Qazax bölgəsinin suvarılan açıq şabalıdı torpaqlarında gübrə normalarının qarğıdalının yaş və quru kütləsinin toplanma dinamikasına təsiri // AMEA Gəncə Regional Elmi Mərkəzin "Xəbərlər Məcmuəsi", 2010, № 39, s. 66-69
 9. Мамедов В.А., Влияние минеральных удобрений структурные элементы урожая кукурузы и зерна на светло-каштановых почвах // Известия аграрной науки. Тбилиси: 2009, том 7, № 4, с. 79-80.
 10. Məmmədov V.Ə., Samux rayonu şəraitində səpin müddətinin qarğıdalının inkişaf fazalarının başlanmasına təsiri // ADAU-nun elmi əsərləri, Gəncə 2009, №3, s. 15-17
 11. Məmmədov V.Ə., Qərb bölgəsi şəraitində bitki sıxlığının qarğıdalının boyatma, yaş və quru kütləsinin toplanma dinamikasına təsiri // Azərbaycan Aqrar Elmi, 2009, №5, s. 154.
 12. Məmmədov V.Ə., Səpin müddətinin yeni "Kəpəz" qarğıdalı sortunun boyatma dinamikası və dən məhsulu üzrə əldə edilmiş ye vahidinə təsiri // Gəncə Regional Elmi Mərkəzin "Xəbərlər Məcmuəsi", 2009, № 38, s. 54-56

Məmmədov V.Ə., Səpin müddətlərinin qarğıdalının quruluş elementləri, yaş və quru kütləsinin toplanma dinamikasına təsiri // Azərbaycan Aqrar Elmi, 2009, №6, s. 146-148