Aqronomluq fakültəsi

Aytəkin Məmmədova

Dosent əvəzi

Dosent əvəzi

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dos.əvəzi

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrasının dos.əvəzi

Mob.tel:

İş tel: 256 80 49

e-mail: mamedova-aytekin@mail.ru

Doğum tarixi

 

30 may 1979-cu il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

 

2004-cü il də Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) aqronomluq fakültəsini  bitirib.

2012 –ci ildə “Azərbaycanın Qərb bölgəsində çuğundur bitkisinin xəstəlikləri və başlıcaları əlehinə mübarizə tədbirləri” mövzusunda namizədlik  dissertasiyası müdafiə edərək, “Bitkilərin müdafiəsi” ixtisası aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru adını almışdır.

2014-cü ildən dos.əvəzidir.

 

Əmək fəaliyyət

 

2004-cü ildən Goranboy rayon Qızılhacılı qəsəbəsində yerləşən “Elvin” kəndli fermer təsərrüfatında aqronom

 2006-hazırda Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrasında  dos.əvəzi

 

Apardığı dərslər

 

Bakalavrda - “Fitopatologiya”

Magistraturada - Bitki karantini, Fitopatologiya, Mikologiya

 

Elmi yeniliyi

 

Mükafatları

 

Tədqiqat sahəsi

 

Cucurbitaceae fəsiləsinə mənsub bitkilərin xəstəliklərinin öyrənilməsi, onlara qarşı inteqrir mübarizənin tətbiqi. Solanaseae fəsiləsi bitkilərinin bakterial xəstəliklərinin öyrənilməsi.

 

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

 

Seçilmiş əsərləri

 

Dərsliklər

 

Dərs və metodik vəsaitlər

 

Məqalələr

 

Abiotik və biotik stress amilləri, onların şəkər çuğundurunun xəstəliklərinə təsiri // ADAU-nun elmi əsərləri, Gəncə-2010, №3, səh.29-31

Şəkər çuğunduru bitkisinin xəstəlikləri, fungisidlərin tətbiqi və ərzaq təhlükəsizliyi// ADAU-nun elmi əsərləri, Gəncə-2011, № 2, səh.4-7

Фитосанитарная ситуация на плантациях сахарной свеклы в Западном регионе Азербайджанской Республике// Сахарная свекла, Москва, 2011, №10, с.29-32

Ölkənin qərb bölgəsində şəkər çuğunduru cücərtiləırinin kökyeyən xəstəliyi, onunu yayılması, zərəri, xəstəlik törədicilərin növ tərkibi// Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Elmi Mərkəz xəbərlər məcmuəsi, “Elm” nəşriyyatı, Gəncə-2012, №48,səh.105-109

Şəkər çuğundurunun bəzi xəstəlikləri haqqında// ADAU-nun elmi əsərləri, Gəncə-2012,№2, səh.68-71

Влияние фунгицида Квадрис СК, на основные болезни виноградной лозы// ADAU-nun elmi əsərləri, Gəncə-2013, №1, səh.13-16

Qərb bölgəsində günəbaxan əkinlərinin fitosanitar monitorinqi// ADAU-nun elmi əsərləri, Gəncə-2013, №3, səh.54-58