Aqronomluq fakültəsi

Yeganə Məmmədova

Baş müəllim

 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin baş müəllimi

Mob.tel: 

Iş tel: 02569807

 

Doğum tarixi

 

17 yanvar 1962-ci il

 

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

 

1979-1984 Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun tələbəsi.

1984-cü il Azərbaycan Elmi Tədqiqat-Pambıqçılıq İnstitutunun genetika şöbəsinin kiçik elmi işçisi

2001-ci il Azərbaycanın Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının Botanika və Bitki fiziologiyası kafedrasının laborantı

2004-cü il - həmin kafedrasının baş laborantı

2010-ci il - biologiya kafedrasının assistenti

2015-ci il biologiya kafedrasının baş müəllimi

 

Dərs və Metodiki vəsaitlər:

Qazıyev A.T. ,Əliyeva Ş.H. və başqaları “mikrobiologiyadan praktiki məşğələlər” (dərs vəsaiti) (nəşrdə)

 

 

Məqalələr

 

  1. Агроклиматические  показатели потребности сорго во влаге с учётам поливов.  Гянджа, 2010. 2 ст. Доцент З. О. Омаров
  2. Эколого-физиологические особенности круговорота элементов питания  в зависимости от температурного и водного режима среды. Гянджа 2011. Доц. А. Т. Газиев, А. М. Гусейнов и др.
  3. Влияние загрязняющих веществ окружающей среды на устойчивость и сопротивляемость растений. Гянджа 2012, 2 с. Доц. М. М. Аббасов, . А. Т. Газиев и др.
  4. Экологические стрессфакторы и воздействие  на показатели продуктивности растений. Межд. Научного-практ. конф.  Памяти проф. Б. Х. Жерукова. Актуальные пробл. соврем. Эконом. Нальчик 2013 2 стр., Гусейнова Э. А., Ахмедова Б.И., А. Т. Газиев.
  5. Yonca bitkisinin kök sistemində yumrucuq bakteriyaların əmələ gəlməsinə ətraf mühit amillərinin təsiri AMEA. Mikrobiologiya İnstit. Elmi əsərləri, 2013 II cild, №2, dos. A.T. Qazıyev, Əliyeva Ş. H. və s.
  6. Hibridləşmədə başlanğıc formaların seçilməsinin seleksiya üçün əhəmiyyəti, Azərbaycan Aqrar elmi, jurnal №1, 2014, 2s.  Ə. Ə. Tağıyev, A. H. Tağıyeva, N. Q. Əliyeva
  7. Kimyəvi mutagenlərin pambığın biomorfoloji və təsərrüfat qiymətli əlamətlərinə təsirinin öyrənilməsi. Ə.Ə. Tağıyev. Beynəlxalq elmi-praktik-konfransın materialları, I cild. S.299-302.