Aqronomluq fakültəsi

Samirə Rəhimova

Assistent

 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Biologiya  kafedrasının assistenti  

Mob. tel: 

İş tel: 022

  e –mail:     samira.rahimova84@gmail.com  

 

Doğum tarixi

 

30 sentyabr 1984-cü il

 

Təhsili, elmi dərəcəsi,elmi adı

2007-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı  Akademiyasının (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar  Universitetinin)  Aqronomluq fakultəsini bitirib. 2013-ci ildə  "Mədəni bozqır aqrofitosenozlarda alaq bitkiləri  və onlara qarşı bioloji mübarizə üsulları " mövzusunda  magistrlik dissertasiyası  müdafiə etmişdir.2014-cü ildə  Bitki fiziologiyası ixtisası üzrə qiyabi doktorant 4 il müddətinə Biologiya kafedrasına təhkim edilmişdir.

 

Əmək fəaliyyəti.

2015-hazırda- Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin  Biologiya  kafedrasının assistenti.

 

Apardığı dərslər

"Bitki ehtiyyatları", "İnsan biologiyası", "Botanika",  "Azərbaycanın su hövzələri", "Su hövzələrinin      biogeosenozu", "Çirkab suların bitkiliyi".

 

Məqlələr.

 

Mədəni BOZQIR AQROFİTOSENOZLARDA ƏN ÇOX YAYILAN ALAQ BİTKİLƏRİ. Magistrant S.N.Rəhimova,  Elmi rəhbər , dosent A.T. Qazıyev     ADAU-nun ELMI ƏSƏRLƏRİ (Əlavə 1- Gənc alimlərin tribunası) Gəncə- 2013.

Səh 44-46

 

 SAMUX RAYONU ƏRAZİSİNDƏ MƏDƏNİ  AQROFİTOSENOZLARDA YAYILAN ALAQ BİTKİLƏRİ . Z.İ. Hümbətov., S.N.Rəhimova

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI GƏNCƏ REGİONAL ELMİ MƏRKƏZ XƏBƏRLƏR MƏCMUƏSİ №50 /2012, səh. 48-51

 

Rəhimova S.N.  Mədəni aqrofitosenozlarda alaq bitkilərinə qarşı bioloji mübarizə  üsulları MAGİSTRANTLARIN XII RESPUBLİKA ELMİ KONFRNSININ MATERİALLARI SUMQAYIT 2012 . səh-346-348.

                              

УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ  ИЗУЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СВОЙСТВ ПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ МЕМБРАНЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК

*Гасанова А.Э., **Рагимова С.Н., Гасымова Г.Э.

Бакинский Государственный Университет *Иниститут Ботаники НАНА **Азербайджанский Государственный Аграрный  Университет

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRIİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİAzərbycan xalqının böyük oğlu, Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci  ildönümünə həsr olunmuş Gənc Alimlərin və Tədqiqatçıların "Müasir Biologiyanın İnnovasiya Problemləri" mövzusunda

 V BEYNƏLXALQ  ELMİ  Konfransının MATERİALLARI (24-25 Aprel)

 

ИНТЕРНОДАЛЬНЫЕ CHARA FRAGILIS- НОВЫЙ ОБЪЕКТ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ Гасанова А.Э.1,Наджафалиева Ш.А.1 ,Рагимова С.Н.2,  Мусаев Н.А.1 Бакинский Государственный Университет Азербайджанский Государственный Аграрный  Университет

 

V СЪЕЗД

БИОФИЗИКОВ РОССИИ

4-10  октября 2015 г.

Ростов –на- Дону,

Южный  федеральный университет

МАТЕРИАЛЫ ДОКЛАДОВ том 1