Aqronomluq fakültəsi

Mahilə Şahmuradova

Dosent

 

 Biologiya elmiləri üzrə fəlsəfə doktoru

 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin

 Biologiya kafedrasının dosenti

 Mob.tel: 

 Iş tel: 2569708

 e-mail: smahila @mail.ru

 

 Doğum tarixi

 05 fevral 1965-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1990-cı ildə H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (indiki Gəncə Dövlət Pedaqoji universiteti)  biologiya  əlavə kənd təsərrüfatı əsasları ixtisasını bitirib.

2014-cü ildə  “Göygöl rayоnunun faydlali bitkilərinin etnobоtanik təhlili və bəzi pоpulyasiyalarin müasir vəziyyəti“ mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək, Biologiya üzrə Fəlsəfə Doktoru elmi dərəcəsi adını almışdır.

 

Əmək fəaliyyəti

2012-hazırda- Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Biologiya“ kafedrasının baş müəllimi

2000-2012-ci illər Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Biologiya“ kafedrasının assistenti

1992-2000-ci illər Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Texniki bitkilər“  kafedrasının baş laborantı

1990-1992-ci illər Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu “Bitki fiziologiyası“ kafedrasının laborantı

 

Apardığı dərslər

Bakalavrda - “Bitkilərin anatomiyası və       morfologiyası”, ”İbtidai bitkilərin sistematikası”, “Ali bitkilərin sistematikası”, “Azərbaycanın su hövzələrinin bioekologiyası”, “Yosunların yetişdirilməsi”, “Aqrar biologiya”, “Su bioloji resursları”

Magistraturada- “Ulturastruktur tədqiqatlar”, “Ümumi geobatanika”

 

Elmi yeniliyi

İlk dəfə olaraq Göygöl ərazisinin faydalı bitkilərinin elmi əsaslarla etnobataniki araşdırılması aparılmışdır

Tədqiqat sahəsi

Azərbaycanın qədimdən becərilən qida əhəmiyyətli bitkilərinin ekoloji xüsusiyyətləri

Beynəlxalq treinqlər, simpozium və konfranslar

Газыев А.Т., З.O.Oмаров, А.А.Юсифова,   М.Д.Шахмурадова. Продуктивность культуры кукурузы и сорго в зависимости от регуляции факторов окружающей среды. Тезисы всесоюзной конференции студентов молодых ученых и специалистов. Гянджа, 1991, c.270-271

Qədimоva S.A., Şahmuradоva M.C. Adam (C.adami C. Gay) və Artvin (C.artivinеnsis A.Grоss) zəfəran növlərinin mоrfоlоji və anatоmik хüsusiyyətləri/ «AKTA-75» Bеynəlхalq еlmi simpоziumunun külliyyatı, Gəncə, 2004., s. 262-264.

Ибадуллаева С. Дж.,  Н.В. Мовсумова, М.С.Сеидов, Т.Б. Мамедли,   М.Д.Шахмурадова. Структура ценопопуляций и урожайность вида    Daucus carota L. (Apiaceae Lindl.) во флоре Азербайджана// Растительные ресурсы, вып.2, , 2010, Санкт-Петербург № 3, стр.44-49

Ибадуллаева С.Д., Н.В. Мовсумова,  М.Д. Шахмурадова,    Т.Б. Мамедли. Эфирномасличность некоторых видов семейства Аpiaceae во флоре Азербайджана.// Ж. Традиционного Медицина, 2010, стр. 135-139

Ibadullayeva S.J., Gahramanova N.J., Shahmuradova M.J. Use of wild plants at dermatosis (skin desaeses): Ethnobotany/ Journal of Applied Pharmaceutical Science Volume2 Issue: 8, august 2012. DOL: 10.7324

Ibadullayeva S.J., Shahmuradova M.J., Mustafayev A.B. Protection of some rare and critically threatened medicinal plants in the Azerbaijan flora/ Journal of Biology and Life Science. ISSN 2157-6076, 2013, vol. 4 N 1. P.145-152. http://dx.doi.org/10.5296/jbls.v4i1.2827     2012, ISSN: 0556-3321.  N5. P.48-54   

Şahmuradova M.C. Göygöl rayonunun faydalı bitkilərinin etnobotanik təhlili, bəzi növlərin senopopulyasiyalarının qiymətləndirilməsi və ehtiyatının öyrənilməsi// Azərb.Respup. Təhsil Nazirliyi doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVIII Respublika Elmi Konfransının materialları, (19 – 20 dekabr 2013),  I cild, Bakı-2013, s.151-153.

 

Kitab  və metodik göstəriş

Azərbaycanda etnobotaniki araşdırmalar (Goygöl rayonu) Bakı-2015, 224s.

«Su bitkiləri» fənnindən sərbəst işlərinin yerinə yetirilməsinə dair metodik göstəriş

 

Məqalələr

Şahmuradova M.C. Adi zəfəran bitkisinin mоrfоlоji quruluş хüsusiyyətləri və xalq təsərrüfat əhəmiyyəti// Azərbaycan Milli Еlmlər Akadеmiyasının Gəncə Rеgiоnal Еlm Mərkəzi, «Хəbərlər» məcmuəsi, №4, Gəncə, 2001, s.14-16.

Qədimоva S.A., Şahmuradоva M.C. Adi zəfəran (Crocus sativus L.) bitkisinin anatоmik-mоrfоlоji quruluş хüsusiyyətləri/ AKTA, Aqrоnоmluq fakültəsinin еlmi əsərlər tоplusu, Bakı, 2002, s.26-28.

B.M.Əliyev, Şahmuradova M.C.,X.X.Mirbabayeva “Pambıq əkilərində yayılmış alaq otlarının növ tərkibi,yayılması və onların morfoloji-anatomik quruluş xüsusiyyətləri” AMEA Gəncə Regianal Elm Mərkəzi,”Xəbərlər” məcmuəsi, №6, Gəncə, 2002 5səh

Şahmuradova M.C. Adi zəfəran (Crocus sativus L.) və ya «Sеhirli güllə»/ AKTA, Aqrоnоmluq fakültəsinin еlmi əsərlər tоplusu, Bakı, 2003, s.169-172.

Qədimоva S.A., Şahmuradоva M.C., M.Y.Qəbilоv. Zəfəran cinsinin Azərbaycan flоrasında təbii arеalı./ AKTA, Aqrоnоmluq fakültəsinin еlmi əsərlər tоplusu, Bakı, 2003,s.73-76.

Qədimova S.A., Şahmuradova M.C. Xəzər zəfəranı (Crocus caspiccus Fisch et Mey.) bitkisinin morfo-anatomik xüsusiyyətləri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Botanika institutunun elmi əsərləri XXV cild, Bakı – 2004, s.157-162

Qədimоva S.A., Şahmuradоva M.C. Azərbaycanın zəfəran (Crocus L.) növlərinin biоеkоlоji хüsusiyyətləri // AMЕA Bоtanika Institutunun Еlmi əsərləri, 2006, ХХVI c., s. 252-254.

Şahmuradova M.C., А.S.Sərdаrоvа. Wistaria sinensis mоrfоlоji-аnаtоmik quruluş хüsusiyyətləri// Аzərbаycаn Milli Еlmlər Аkаdеmiyаsının Gəncə Rеgiоnаl Еlmi Mərkəzi. ХХХVIII burахılış, Gəncə, 2009, s.20-23.

İbаdullаyеvа S.C., Şahmuradova M.C.Bəzi еfir yаğlаrının аrоmаtеrаpiyаdа istifаdəsi// «Botanika Bağlarının müasir mərhələdə təbii mühafizəsi. Beynəlxalq Konfransın materialları, Bakı-2010, с.322-325.

Sultanova Z.R, Qasımov H.Z, Şahmuradova M.C. Bəzi yabanı qida bitkiləri haqqında// AMEA Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri.2010 XXX cild, səh.77-81.

Şahmuradova M.C. Qidа dərmаn dеkоrаsiyа əhəmiyyətli qulаnçаr və yа mərəcüyüdü.// Gənc аlimlərin «Аqrаr еlmi inkişаf istiqаmətləri və оnun еkоlоji аspеktləri» mоvzusundа еlmi-prаktiki kоnfrаnsının mаtеriаllаrı, Gəncə, 2010, s.35.

Şahmuradova M.C. Qаrаçörək оtunun fаydаlı хüsusiyyətləri// Bеynəlхаlq Еlmi-prаktik kоnfrаnsın tеzisləri, Gəncə - 2010, s.128-130.

Mövsümova N.V., Məmmədli T.B., Şahmuradova M.C., Z.R.Sultanova, S.C.İbadullayeva. Bəzi fitosenoloji komplekslərdə kəvər (Capparis herbaceae Willd.) bitkisinin populyasiyalarının müasir vəziyyətinin öyrənilməsi //AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitututnun elmi əsərləri. II cild, Bakı-2010, s.161-166.

Аğаyеvа  Е.Z., Şahmuradova M.C. Dаğdаğаn və yахud dаşаğаcının istifаdəsinin еtnоmədəni və еtnоbоtаniki хüsusiyyətləri.// Biоkiməvi nəzəriyyələrinin аktuаl prоblеmləri. Beynəlxalq konfransın materialları, Gəncə, GDU, 2011, səh.101-104.

Qədimоva S.A., Şahmuradоva M.C. Darı (Panicum L.) bitkisinin bioekoloji xüsusiyyətləri// ADAU – nun Elmi əsərləri, Gəncə, 2012. 5səh.

Şahmuradova M.C. Göygöl rayonunun faydali bitkilərin sistematik-ekoloji təhlili // AMEA Gəncə bölməsi “Xəbərlər” məcmuəsi. Gəncə-2013, s.9-19

İbadullayeva S.C., Şahmuradova M.C., Əliyeva Ş.Q.   Tussilago farfara L. növünün populyasiyalarinin senoloji qiymətləndirilməsi/ AMEA Məruzələr, N2, Bakı-2013, s.63-70.