Aqronomluq fakültəsi

Bəhman Əliyev

Professor

 

Biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin professoru

 

Mob.tel: 050 517-47-05

 

İş tel: 256-97-08

 

e-mail:

 

Doğum tarixi:

 

15 yanvar 1946-cı il

 

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1969-cu ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunu (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) Aqronomluq fakültəsini bitirib.

1980-ci ildə «Kiçik Qafqazın (Kəlbəcər və Laçın r-rı) bəzi rozet və yarımrozet yüksək dağlıq bitkilərinin ekoloji-anatomik və morfoloji quruluş xüsusiyyətləri» mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək «Biologiya» ixtisası üzrə biologiya elmlər namizədi adını almışdır.

 

Əmək fəaliyyəti

 1. 1970-ci illərdə AzKTİ-nun Botanika kafedrasının nəzdində təşkil olunmuş Geobotaniki ekspedisiyanın baş botaniki.
 2. 1971-ci illərdə Hərbi xidmətdə olmuşdur.
 3. 1973-cu illərdə Botanika kafedrasının aspirantı.

1974-1976-cı illərdə AzKTİ-da təsərrüfat müqaviləli mövzunun elmi işçisi

1976-1979-cu illərdə Botanika kafedrasının baş laborantı.

1979-1984-cü illərdə Botanika kafedrasının assistenti.

1984-cu ıldən hal-hazıradək Biologiya kafedrasının dosenti

 

Apardığı dərslər

Bakalavrda – «Botanika»

Magistraturada – «Ümumi anatomiya», «Xüsusi anatomiya», «Ekoloji anatomiya», «Ali anatomiya»

 

Elmi yeniliyi

Rozet tipli bitkilərdə kökdən-gövdəyə keçidi ilk dəfə olaraq nəzəri və praktik şəkildə öyrənmişdir.

 

Mükafatları

 1. 2008-ci ildə ADAU-da «İlin müəllimi» fəxri adı.
 2. 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 18 may tarixli 905 №-li sərəncamı ilə «Əməkdar müəllim» fəxri adı
 3. 2014-cü il tarixdə ADAU-nun fəxri professoru

 

Tədqiqat sahəsi

Dərman bitkilərinin anatomiyası

 

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

2002-ci il Sankt-Peterburq, bitkilərin morfologiya və anatomiyasına dair II Beynəlxalq konfransı.

2004-cü il Gəncə, AKTA-75, Beynəlxalq Elmi Simpoziumu

2015-ci il Gəncə, «Müasir biologiya və kimyanın aktual problemləri»-nə dair elmi-praktik konfrans

2015-ci il Gəncə, «Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər». Beynəlxalq elmi-praktik konfrans

 

Dərs vəsaiti

Əliyev B., Hümbətov Z. «Botanika fənnindən çöl-tədris təcrübəsinin aparılmasına dair metodika, işçi dəftəri və mühüm bitkilərin siyahısı», ADAU, Gəncə, 2011, 54 s.

Hümbətov Z., Əliyev B., Əliyeva İ. «Botanika fənnindən tədris və tədqiqat metodları», Bakı, «Apostroff», 2015, 158 s.

 

Məqalələr

 1. Алиев Б.М., Анели Н.А. «Кратерность в узловой анатомии стебля» -Известия Академии Наук СССР, сер.биол.№5, Москва, 1982, с.770-774.
 2. Алиев Б.М., Анели Н.А. «Анатомическое строение некоторых высокогорных розеточных и полурозеточных растений». Сообщение Академии Наук Грузинской ССР. Тбилиси, 1985, с.621-625.
 3. Алиев Б.М. «Строение узла в зависимости от листорасположения у некоторых растений Азербайджана». Бот.жур., №2, С.Петербург, 1993, с.65-68.
 4. Алиев Б.М. «Морфолого-анатомическое строение вегетативных органов высокогорного розеточного растения (Chamaesciadium acaule (Bieb.) Boiss)”. Тезисы докладов II международной конференции по анатомии и морфологии растений. С.Петербург, 2002, с.389.
 5. Aliev B.M., U.Akcay. Properties of the ecological, anatomical and morphological structure of Eucalyptus globulus Labill.(Myrtaceae) herb existing in Azerbaijan/ ANA STB Transactions of the international conference, Baku, 2011, p.77-85.