Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Ehtibar İmamverdiyev

Kafedra müdiri

  İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent   Azərbaycan   Dövlət  Aqrar  Universitetinin “Aqrobiznesin təşkili və idarə edilməsi”   kafedrasının  müdiri, dosent

Mob.tel. 050 968 61 01

İş tel. 022 256 24 17

e-mail: E.İmamverdi @ adau. edu.az

Doğum tarixi

20 iyun 1956-cı il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1977-ci ildə Q.V.Plexanov  adına Moskva Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu (indiki Rusiya İqtisadiyyat Akademiyası) iqtisadiyyat fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

1984-cü ildə “Elmi texniki yeniliklərin istehsala tətbiqinin sürətləndirilməsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək “İstehsalın iqtisadiyyatı, təşkili və idarə edilməsi” ixtisası üzrə iqtisad elmləri namizədi adını almışdır.

1990-cı ildən dosentdir.

Əmək fəaliyyəti

2015-ci ildən ADAU-nun “Aqrobiznesin təşkili və idarə edilməsi” kafedrasının müdiri

2011-2015-ci illər ADAU-nun “Aqrobiznesin təşkili və idarə edilməsi” kafedrasının dosenti

1984-2011-ci illər Azərbaycan Texnologiya Universiteti, assistent, dosent, kafedra müdiri

1981-1983-cü illər: Azərbaycan Dövlət Xalq Təsərrüfatı İnstututu, əyani aspirant

1979-1981-ci illər; “Billur” zavodu, iqtisadçı mühəndis, böyük iqtisadçı, mühəndis

1977-1979-cu illər: orduda xidmət

1977-ci il Az.SSR Neftkimya və Neft emalı nazirliyinin Kust Hesablama Mərkəzi, mühəndis-riyaziyyatçı

Apardığı dərslər

Bakalavrda – “Kommersiya fəaliyyətinin əsasları”, “Beynəlxalq kommersiya işi”, “Kommersiya fəaliyyətinin təşkili”, “Aqrar sahibkarlığın əsasları”, “Biznesin əsasları”.

Magistraturada – “Biznesin qiymətləndirilməsi”.

Elmi yeniliyi    

İnnovativ texnika və texnologiyanın aqrar sahədə tətbiqi, onun nəticələri və zəruriliyi.

Tədqiqat sahəsi.

Kənd təsərrüfatı və ASK. Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar.

2015-ci il. Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər. Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Gəncə, Azərbaycan.

Seçilmiş əsərləri.

Monoqrafiya   İstehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsi yolları. Bakı, Elm nəşriyyatı, 2005

Dərs vəsaitləri.

Vergi sistemi. Gəncə, AzTU, 2005

Налоговая система. Гянджа, АзТУ, 2005

İqtisadi coğrafiya. Gəncə, AzTU, 2005

Məqalələr.

1.Azərbaycanın qeyri-neft sektorunda sənayenin rolu (rus dilində)

"Azərbaycanda yüksək texnologiyaların texniki-iqtisadi problemləri mövzusunda respublika elmi konfransının materialları.Bakı 2013

2. Ərzaq istehlakçılarının tələbatının ödənilməsində beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin rolu."Kooperasiya" elmi-praktiki jurnal №1 (32), səh 137-144

3. Azərbaycanda kənd təsərrüfatının intensivləşməsinin xüsusiyyətləri

"Müasir mərhələdə kənd təsərrüfat intensivləşdirilməsinin və iqtisadi səmərəliliy yüksəldilməsi  problemləri" mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları. səh. 63-65 Gəncə, 2014.

4. Sənaye istehsalının diversifikasiyası.

"Kooperasiya" elmi-praktiki jurnal №3 (38)-2015, səh 45-50s.

5. Azərbaycanın qeyri-neft sektoru: nəticələr və inkişaf perspektivləri

“Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. Mingəçevir,2015