Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Vahid Əmrahov

Dosent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Menecment və aqrarmarketinq”

kafedrasının dosenti, i.f.d.

mob: 050-348-55-85

ev: 253-03-26.

Email: amrahovvt@mail.ru

8 dekabr 1971-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

Ali, i.f.d., dosent

1990-1995-ci illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının (hazırkı ADAU) Kənd təsər­rü­fa­tı­nın iqtisadiyyatı fakültəsində ali təhsil almışdır.

2004-cü ildən dosentdir.

2003-cü ildən AETKTİ  və Tİ-nun doktorantıdır.

Əmək   fəaliyyəti:

1995-cü ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Aka­de­mi­yasının Kənd təsərrü­fatının iqtisa­diyyatı kafedrasında assisent vəzifəsində əmək fəa­liy­yətinə başlamışdır.

1999 - cu ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.

2003-cü ildə Aqrar iqtisadiyyat və xarici iqtisadi əlaqələr kafedrasına müdir seçil­mişdir.

2011-2015-ci illərdə “Menecment və aqrar marketinq” kafedrasının müdiri olub.

Hal-hazırda həmin kafedranın dosentidir.

Apardığı dərslər:

Magistaturada –“Heyətin idarə edilməsi”, “Marketinqin kommunikasiya sistemi”

Elmi yeniliyi:

Aqrar bazarın tədqiqi ilə respublikamızda ilk dəfə tədqiqat aparmaqla bu bazar növünün fəaliyyətinin səmərəliliyinin təsvir edilməsi istiqamətlərində təkliflər hazırlanmış AzərbaycanRespublikası Kənd Təsərrü­fatı Nazirliyi və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Aqrar siyasət Komitəsi tərəfindən istifadəsi üçün qəbul edilmişdir.

Tədqiqat sahəsi:

“Aqrar bazarda dövlətin struktur siyasətinin iqtisadi mexanizminin təkmilləşdirilməsi” mövzusunda doktorluq  dissertasiyası işi.

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı:

Respublikada və Türkiyədə beynəl­xalq simpoziumlarda iştirak etmişdir.

Seçilmiş əsərləri:

Kitab - Aqrar  bazar münasibətləri (dərslik). Bakı, 2009.

Monoqrafiya – Aqrar bazarda dövlətin struktur siyasətinin iqtisadi mexanizmi. Gəncə 2011.

Məqalə:

60–dan çox elmi məqalə.

Dərs vəsaiti:

“Aqromarketinq”  A.İ.Qasımova, A. F. Həsənov  Mütərcim, Bakı-2014