Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Vəfa Məmmədova

Dosent əvəzi

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Menecment və aqrarmarketinq”kafedrasının dosent əvəzi

iş:256-96-054

e-mail:mamedova.gulnur@mail.ru

17 mart 1980-ci il

Təhsil, elmi dərəcəsi, elmi adı

Ali, i.f.d., dosent əvəzi

2002-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) Aqrar  istehsalın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

2004-cü ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarəedilməsi ixtisası üzrə magistr dərəcəsi almışdır.

2013-cü ildə “Ölkənin ərzaq təminatının yaxşılaşdırılmasında kənd təsərrüfatının investisiya­laşdırılmasının rolu” mövzusunda  namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

2015-ci ildən Menecment və aqrar marketinq kafedrasında dosent əvəzi işləyir.

Əmək fəaliyyəti:

2004-2006-cı ilədək Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda metodist.

2007-2013-cü il ilədək Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda baş müəllim.

2013-cü ildən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Menecment və Aqrar Marketinq kafedrasında baş müəllim.

2015-ci ildən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Menecment və Aqrar Marketinq kafedrasında dosent əvəzi.

Apardığı dərslər:

Bakalavrda -  “Menecment”, Magistaturada – “İnsan resurslarının idarə edilməsi”

Elmi yeniliyi:

1.Aqrar sahədə istehsal-iqtisadi və koperasiya əlaqələrinin qurulması və inkişafının nəzəri metodoloji əsaslandırılması

2.İstehsal kooperasiya əlaqələrinin qurulmasında  maliyyə-kredit təminatının yaxşılaşdırılması

3. İstehsal-iqtisadi əlaqələrin kooperasiya səviyyəsində  sürətləndirilməsi məsələləri

Tədqiqat sahəsi:

Ərzaq təminatının yaxşılaşdırılmasında kənd təsərrüfatının investisiyalaşdırılması

Beynəlxalq treninqlər:

2015-ci Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər, Beynəlxalq Elmi konfrans, Gəncə  şəhəri

Qloballaşma şəraitində təhsil və elmin inkişaf problemləri. Beynəlxalq elmi–praktik konfrans Gəncə 2014

Qloballaşma şəraitində əsrin aktual problemləri və inkişaf prespektivləri. Beynəlxalq elmi–praktik konfrans Gəncə 2014

Məqalələri:

1. Aqrar sahənin investisiyalaşdırılmasının əsas məqsədləri Az.ET Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitunun elmi əsərlər toplusu Bakı 2008-ci il№5 səh 235

2.Kənd Təsərrüfatının investisiyalaşdırılması və onun strateji əhəmiyyəti. Az.ET Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitunun elmi əsərlər toplusu №4 Bakı 2008-ci il

3.Совершенствьвание инструментария инвестиционной пометини, регумерующего уровен продовольсиенной обеспеченности. ЭФИ Экономика\ финонсы\ исследоания №3 (23) 2011 Астана стр.78

4.Специфика аграрной системы и ее влияние на формирование продовольственного рынка. Достижения науки и техники АПК журнал 05 май 2011 Москва стр. 14

5. Kənd Təsərrüfatınıninvestisiyalaşdırılmasının əhalinin ərzaq təminatının yaxşılaşdırılma- sında  rolu

6. Sahibkarlıq şəraitindəərzaq təminatı sisteminin yaxşılaşdırılması istiqamətləri AMEA İqtisadiyyat İnstitutu Azərbaycan İqtisadiyyatının aktual problemləri mövzusunda Elmi–praktik konfransın materialları səh.129

7. Respublikada ərzaq təminatının mövcud vəziyyəti və ona təsir edən amillərin qiymətləndirilməsi. Naxcıvan Dövlət UniversitetiKənd təsərrüfatının İnkişafı: reallıqlar və perespektivlər.  Beynəlxalq elmi–praktik konfrans 15-16 may 2015

Dərs və metodik vəsaitlər:

“Əməliyyat marketinqi”-(metodik göstəriş dos.V.M.Ramazanov, dos.M.Q.Cəlilov, dos.əv.A.Z.Qasımova