Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Gülnara İsmayılova

Baş müəllim

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Menecment və aqrar marketinq” kafedrasının baş müəllimi.

iş:256-96-054

19 mart 1972-ci  il

Təhsil, elmi dərəcəsi, elmi adı:

Ali, baş müəllim

1996-ci ildə AKTA-nın (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin)Kənd Təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarəedilməsi fakultəsini bitirib.

Əmək fəaliyyəti:

1999-2006-cıillərdə Azərbaycan Texnologiya Universitetində assistent

2007-ci ildən hal-hazıradək ADAU-nun Menecment və aqrar marketinq kafedrasında baş müəllim

Apardığı dərslər:

Bakalavrda- “Strateji marketinq”, “İnsan resurslarının idarə edilməsi”, “Müəssisənin iqtisadiyyatı və marketinq”, “Sahə iqtisadiyyatı, menecment və marketinq”

Azərbaycan Texnalogiya Universitetinin dissertantı “Aqrar iqtisadiyyatın dinamikasının təhlili və sturukturunun optimallaşdırılmasının aktual problemləri” (Azərbaycan Respublikasının materialları əsasında)

Məqalələr:

1.“İnsan kapitalından səmərəli istifadə olunmasının bəzi məsələləri.”//ATU, Respublika Elmi –Praktik konfransının materialı, Gəncə-2007

2. “Məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsi.”//ATU, Respublika Elmi–Praktik konfransının materialı, Gəncə-2009

3. “Kənd təsərrüfatı məhsullarının aqrar bazarda tələb və təklif əsasında  satılmasının təşkili və prinsipləri.” ADAU-nun elmi əsərləri. Gəncə-2010(№3)

4. “Azərbaycanda beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin formalaşmasında marketinqin rolu” ADAU-nun Elmi–Praktik konfransının tezisləri. Gəncə-2010

5. “Sahibkarlıq subyektlərinin idarə olunması xüsusiyyətləri”, ADAU, Beynəlxalq Elmi–Praktik konfransın tezisləri. Gəncə-2011

6. “Azad sahibkarlıq şəraitində müəssisənin maliyyə sisteminin təkmilləşdirilməsi”,  ADAU-nun elmi əsərləri, Gəncə-2010(№2)

7. “Məhsul siyasəti və satış fəaliyyətində servis xidmətinin təşkili”, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasıİqtisadiyyat İnstitutu,  Elmi əsərləri, Bakı-2012

8. “Совершенствование экономического механизма хозяйствования в аграрной секторе экономики” ADAU-nun xəbərlər məcmuəsi 2013-cü il,

9. “Aqrar sahədə lizinq münasibətləri”, ADAU-nun elmi əsərləri. Gəncə-2014(№1)

10. “Aqrar sahənin innovativ inkişafında kooperasiyanın rolu” Azərbaycan Texnalogiya Universiteti Beynəlxalq Elmi–Praktik konfrans (I hissə) Gəncə-2014