Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Asif Həsənov

Kafedra Müdiri

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent əvəzi                                                              

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Menecment və aqrar marketinq kafedrasının müdiri

050 371 22 53

022 256 96 54

asif_hasanov@rambler.ru                                                                                     

30 oktyabr 1974-cü il

1999-cu ildə S. Ağamalıoğlu adına Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının  (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) “Mühasibat uçotu və audit” ixtisasını fərqlən­mə diplomu ilə bitirib.

2001-ci ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin (ADAU) “İqtisadiyyatın tənzim­lənməsi” ixtisası üzrə magistratura pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

2013-cü ildə  “Regionlarda investisiya mühiti və onun yaxşılaşdırılmasının əsas istiqamət­ləri” mövzusunda iqtisad üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası müdafiə edərək xalq təsərrü­fatının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (regional iqtisadiyyat, kənd təsərrüfatı) ixtisasına uyğun iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

2013-cü ildən dosent əvəzidir.

Əmək fəaliyyəti

1991-1993-cü illərdə Hacıqabul rayonu, “Ticarət şəbəkələri” QSC-də mühasib,

2001-2004-cü illərdə ADAU-nun “Statistika və maliyyə” kafedrasında assistent,

2004-2013-cü illərdə ADAU-nun “Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə” kafedrasında baş müəllim,

2014-2015-ci ilin oktyabr ayınadək ADAU-nun “Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə” kafedra­sında dosent əvəzi,

2015-ci ilin oktyabrayından hal-hazıradək ADAU-nun “Menecment və aqrar marketinq” kafedrasında dosent əvəzi işləyir.

Apardığı dərslər:

Bakalavrda- “İnvestisiyanın maliyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsi“, “Vergitutma ”

Magistraturada –“Yerli özünüidarəetmə orqanlarının vergi sistemi”

Elmi yeniliyi:

Azərbaycanda iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi üçün investisiya mühitinin regional xarakterinin yaxşılaşdırılmasının zəruriliyi əsaslandırılmış, qeyri-neft sektoru, tarazlı və sistemli inkişafın əldə olunması üçün regional ehtiyatlar müəyyənləşdirilmiş, əlverişli investisiya mühitinin regional vəziyyətinin yaxşılaşdırılması davamlı inkişafa istiqamət və imkan kimi öyrənilmişdir.                 

Mükafatları:

2014-2015-ci tədris ilində ADAU-nun Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasından ilin ən yaxşı müəllimi seçilmişdir.

Tədqiqat sahəsi:

  • İnvestisiya mühiti;
  • İnvestisiya qoyuluşunun struktur məsələləri;
  • Aqrar sahədə maliyyə resurslarının idarə edilməsi.

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

2012-ci il “Вестник” Университета международного бизнеса, г. Алматы, №2 (24)

2012-ci il “İnnovasiya yönümlü inkişafın sosial-iqtisadi problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Sumqayıt

2012-ci il Sumqayıt Dövlət Universiteti, AMEA-nın Radiasiya Problemləri İnstitutu “Ekologiya və həyat fəaliyyətinin mühafizəsi” mövzusunda VII Beynəlxalq Elmi konfransın materialları, Sumqayıt

2012-ci il  “İnnovasiya yönümlü inkişafın sosial-iqtisadi problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Sumqayıt

2012-ciil Совре­мен­ное общество: взгляд из внутри. Материалы IV международной научно-практической конференции, г. Санкт-Петербург.– Петрозаводск:  ПетроПрес

2012-ci il Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, Azərbaycan Respub­likası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İqtisadiyyat İnstitutu. “Milli iqtisadiyyatın inkişafı və səmərəliliyinin yüksəldilməsi problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi- praktiki konfransın materialları, Bakı

2013-cü il Международный Центр Науки и Образования.  Материалы VII между­народной заочной научно-практической конференции. Научная дискуссия: инновации в современном мире, Часть I, Москва.

2013-cü il  “Научная дискуссия: инновации в современном мире” beynəlxalq kon­frans, Moskva.

2015-ci il “Elmi işin Müəllifliyi və Nəşri”  beynəlxalq treninq, Bakı

2015-ci Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər, Beynəlxalq Elmi konfrans, Gəncə  şəhəri

Metodik vəsaiti:

Prof. M. M. Sadıqov, prof. M. C. Hüseynov, prof. H. H. Həsənov Pul və banklar fənnindən kurs işlərinin yerinə yetirilməsinə dair metodik vəsait-Gəncə, ADAU-nun mətbəəsi, 2011, -50 s.

Məqalələr:

1. Kənd təsərrüfatında investisiya mühiti və onun yaxşılaşdırılması // Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunun Elmi əsərləri, 2005, №2, s. 99-102.

2. İnvestisiya cəlbediciliyi regional inkişafın əsasıdır / Modernləşmə və sosial-iqtisadi inkişafın regional problemləri mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu. Bakı: İqtisadiyyat İnstitutu, 2009, s. 283-290.

3. Aqrar sahədə maliyyə təminatı məsələləri. Aqrar təhsil sistemində innovasiya texnolo­giyalarının tətbiqi və beynəlxalq əməkdaşlıq formaları. Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Gəncə: Aqrar Universiteti, 2010, s. 362-363.

4. Состояние научного обеспечения, образования и информа­ционно-консульта­тивной службы аграрного сектора// “Инновационные тенденции развития Российской науки”. Материалы IV Международной (заочной) научно-практической конференции молодых ученых. Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, 2011, c. 24-19

          5. Подготовка кадров: реальное поло-жение и международный опыт // Научное обеспечение развития АПК в условиях реформи­рования. Сборник научных трудов. СПГАУ. Санкт- Петербург, 2011, c. 34-39

          6. Состояние научного обеспечения, образования и информа­ционно-консульта­тивной службы аграрного сектора// “Инновационные тенденции развития Российской науки”. Материалы IV Международной (заочной) научно-практической конференции моло­дых ученых. Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, 2011, c. 54-60

          7. Управление инвестиционнойпривлекательностью региона в современных условиях // Международный Центр Науки и Образования.  Материалы VIIмеждународ- ной заочной научно-практической конференции. Научная дискуссия: инновации в современном мире, Часть I, Москва, 2013, c. 74-82                                                                        

8. Azərbaycanın aqrar-sənaye kompleksinə investisiya qoyuluşunun sistemli təhlili: reallıqlar və perspektivlər / Müasir mərhələdə kənd təsərrüfatın intensivləşdirilməsinin və iqtisadi səmərəliliyininyüksəldilməsi problemləri mövzusunda elmi-praktiki konfransın materialları, Gəncə, s. 162-168

9. Aqrar sahədə kredirdən istifadənin səmərəliliyinin yüsəldilməsi  Ümummilli lider H. Əliyevin 92-ci ildönümünə və 2015-ci ilin Azərbaycanda “Kənd təsərrüfatı ili” elan edilməsinə həsr olunmuş 2014-cü ilin elmi-tədqiqat işlərinin yekunlarına dair elmi-praktik konfrans, Gəncə, 2015, s. 92-96

10. Kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafının maliyyə təminatı, 2015-ci ilin Azərbaycan Respublikasında “Kənd təsərrüfatı ili” elan edilməsinə həsr olunmuş “Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər”. Beynəlxalq elmi-praktik konfrans, Gəncə 2015, s. 277-282.