Məzahir Budaqov

Baş müəllim

Azərbaycan  Dövlət Aqrar Universitetinin  Dillər kafedrasının baş müəllimi

Mob.tel: 070-282-83-53

İş.tel: 256-12-58

e-mail:                                                                                                 

Doğum tarixi

04 iyul 1953-cü il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1977-ci ildə Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun Rus dili və ədəbiyyatı fakültəsini bitirmişdir                                                                                         

 

Əmək fəaliyyəti

1981-1982-ci illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda Rus dili kafedrasında saat hesabı müəllim 

1982-1983-cü illərdə Rus dili kafedrasında baş laborant

1983-cü ildən Rus dili kafedrasında müəllim

2001-ci ildən Azərbaycan Dövlət Universitetinin Dillər kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır.

2015-ci ildən Fakültə Həmkarlar İttifaqının sədridir. 

Apardığı dərslər

Bakalavr- rus dili

Məqalələr

Приемы работы над текстами по специальности студентов национальных групп неязыковых вузов. Тезисы докладов Закавказской научно- методической конференции « Актуальные вопросы методики преподавания русского языка в национальных секторах высших и средних специальных учебных заведений » Баку Аз. ИСИ 1986. СТР.95-96

“ Обучение общению на русского языке” АГУ. 1987cı il.səh. 1

“ К опросу о контекстуально- стилистических особенностях глагольных синониьов” Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının Elmi əsərləri toplusu. Gəncə 2001-ci il. Səh.263-266

  “ Элементы занимательности на занятиях русского языка” Gəncə ATU- 2003. Səh.187-188

“Знания, умения навыки в условиях обучения второму (русому) языку” - AKTA Gəncə 2007.  Səh. 112-113

 “Роль и место родного языка в процессе обучения русскому языку в национальном вузе” - AKTA Gəncə 2007. Səh.113-114

 “Специфика словарной работы на занятиях русского языка   в национальном вузе” - AKTA Gəncə 2007. Səh.115-116

 “Ситуация – это единица общения”- AKTA Gəncə2007

 “Знания, умения навыки в условиях обучения второму (русому) языку”           Metodiki            AKTA Gəncə 2008  2 səh . 107-110

“ Картины родного Азербайджана в эстетическом воспитании студентов” ADAU-nun elmi əsərləri. Gəncə- 2011, səh. 160-163

 Единство обучения и воспитания на занятиях русского языка в АГАУ. Gəncə - 2011 ADAU-nun elmi əsərləri №3. Səh. 130-131

Обучение творческим письменным работам . Gəncə - 2012 ADAU-nun elmi əsərləri №1. 170-171

“ Проблема акцента три обучении Русского языка” ADAU-nun elmi əsərləri. Gəncə- 2014, səh. 126-128

“Фразеологизмы Русского языка”   ADAU-nun elmi əsərləri Gəncə- 2015, səh 153-154