Məhəbbət Həsənova

Baş müəllim

Fəlsəfə elmləri namizədi Azərbaycan  Dövlət Aqrar Universitetinin  Dillər kafedrasının baş müəllimi (fəlsəfə elmləri namizədi, baş müəllim)

İş.tel: 256-12-58

e-mail:                                                                                                 

Doğum tarixi

06 may 1950-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1974-cü il Bakı   Dövlət    Universitetinin filologiya  fakültəsini (Rus dili və ədəbiyyatı)bitirmişdir.

Əmək fəaliyyəti

1979-ci ildən Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda Rus dili kafedrasında  rus dili müəllimi vəzifəsidə çalışır.

1995-ci ildən filologiya elmləri   namizədidir. 

Apardığı dərs

Bakalavr- rus dili

Dərs və metodik vəsaitlər

“Приёмы работы над текстами по специальности студентов национальных групп неязыковых вузов.”        Аз. Инженерно-строительный институт, Бфку 1986

“ Morfoloji üsulla yaranan leksik-terminoloji vahidlər” Az. EA, Dilçilik institutu. Gənc dilçilərin respublika konfransının materialları. Bakı 1989.

Русский язык. Учебное пособие для студентов инженерных факультетов. ADAU. 2014.

“Программа практического курса русского языка для бакалавров  всех факультетов” ADAU. 2014 ”

“ Программа практического курса языка для бакалавров  инженерных факультетов” ADAU. 2014

Məqalələr

“ Межотраслевые особенности сельскохозяйственных терминов” Депонированный 1993.

“ Структурно- семантические особенности сельскохозяйственных терминов”          Депонированный 1993.

“ Kənt təsərrüfatı sahələrarası anlayış xüsusiyyətləri” Elm qəzeti. 1993.

“ Образовании сельскохозяйстенных терминов” Az.ETBMİ. Gəncə1997

“ Словари о русском языке” GDU Elmi əsərlər məcmuəsi Bakı  “ Nurlan”2002.

“ Развитие умения анализировать слова по составу в начальной школе” GDU Elmi əsərlər məcmuəsi Bakı     “ Nurlan”2002.

“ Обучение конспектированию студентов- азербайджанцев на занятиях русского языка” Azərbaycan Texnalogiya Universiteti.Azərbaycan xalq cümhuriyyəti 85 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. 2003.

“ Как научить студентов- азербайджанцев практически пользоваться русским языком” GDU Elmi əsərlər məcmuəsi Bakı “ Nurlan”2003.

“Текстовой материал как важный фактор при обучении русскому языку”.- Gəncə - 2006

2.О некоторых видах работы по развитию речи.  Gəncə-2007

Система развития письменной речи студентов национальных групп Metodiki-Məqalə 2009 G.D.U 1,5 səh

Использование перевода как приема семантизации Metodiki-Məqalə    ATU. Gəncə - 2009  1 səh

Система работы по развитию речи.     Metodiki-Məqalə    AзCXA. Gəncə - 2009 1,5 səh

 Ситуативная беседа – эффективное средство обучения русскому языку. G.D.U Gəncə - 2010

“О методах образования сельскохозяйственных терминов” ADAU-nun elmi əsərləri Gəncə 2011

Система упражнений по изучению глагола в Азербайджанском государственном аграрном университете  Qloballaşma şəraitində təhsil və elmin inkişafı problemləri.Beynəlxalq elmi-praktik konfrans tezisləri Gəncə-2011 Гасанова М.М.

“Использование интернацональных терминообразующих средств при образовании сельскохозяйственных терминов” ADAU-nun elmi əsərləri Gəncə 2013 n 3

Сельскохозяйственные термины и их классификация по отраслям Теловиский государственный университет им Якова Гогебашвили . Сборник научных трудов.2013

“Об образовании сельскохозяйственных терминов” GDU Elmi xəbərlər   2014

“О роли взаидействия устной и письменной речи в процессе обучения русского языку” GDU Elmi  xəbərlər. Gəncə 2015