Heydər Quliyev

Dosent əvəzi

Azərbaycan  Dövlət Aqrar Universitetinin  Dillər kafedrasının dosent əvəzi

e-mail: heyderguliyev@mail.ru                                                                         

Doğum tarixi

 04 yanvar 1981-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

2002-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Xarici dillər fakültəsinin “İngilis dili ” ixtisasını ,

2004-cü ildə həmin universitetin  “Dil nəzəriyyəsi” ixtisasının magistratura pilləsini  fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

2013-cü ildə Filologiya üzrə Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır.

Əmək fəaliyyəti

2002-2010 –cu illərdə Gəncə Humanitar kollecində

2010-2013-cü illərdə Gəncə Özəl Türkiyə Liseyində

2013-2014-cü illərdə Gəncə Dövlət Universitetində işləmişdir.

2014-2015-ci illərdən Azərbaycan  Dövlət Aqrar Universitetinin  Dillər kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır

Apardığı dərslər

Bakalavrda- ingilis dili fənni

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfransla

“ İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi” Beynəlxalq seminar.Çin Xalq  Respublikası. 2015-ci il

“Foreign languages education for professional purposes” Beynəlxalq seminar. Qırğızıstan 2015

Məqalələr

 “The role and importance of affixes in English” Thesis - Magistrantların elmi məqalələr məcmuəsi "Nurlan",GDU,Bakı2003, 1.səh.  36

“İngilis dili sözyaradıcılığında prefikslərin rolu və əhəmiyyəti Tezis” Tələbə və magistrantların elmi konfransının materialları "Nurlan",GDU,Bakı 2003 buraxılış,   2.səh.    84-86

“The role and importance of semi” - affixes in English Thesis - Magistrantların elmi məqalələr məcmuəsi, "Nurlan",GDU,Bakı 2003,   1.səh. 31

Понятие "Значение" в дескриптивной лингвистике  Статья -Вестник,     Казахский Национальный Университеть имени Аль-Фараби,Алматы,           Вестник,    Казахский Национальный Университеть имени Аль-Фараби,Алматы,2011  4.səh.          74-77 “Deskriptiv dilçiliyin yaranması”     Məqalə "Dil və Ədəbiyyat", BDU, Bakı,  2006     2.seh.    26-27                    

 “Qlossematikanın mahiyyəti”        Məqalə                                  "Elmi xəbərlər", ADU, Bakı,2006,            9.səh. 115-123

 “N.Trubeskoyun fonoloji konsepsiyası barədə” Məqalə ADPU,"Xəbərlər" jurnalı,  Bakı,2006,            4.səh.   78-81

Amerika strukturalizminə görə ənənəvi qrammatika qeyri-elmidir          -Məqalə AMEA Folklor İnstitutu Bakı,2006,3.səh.81-83

Deskriptiv dilçilikdə fonologiya məsələləri” BSU,"Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri" məcmuəsi.Bakı,2007,           5.seh.     48-52

Transformasion qrammatika haqqında BSU,"Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri" məcmuəsi.Bakı,2007,6.səh.40-45

Deskriptiv dilçilikdə distribusiya metodu - AMEA Nəsimiadına Dilçilik İnstitutu, Tədqiqlər, Bakı, 2007, 12.səh.53-64

Blumfildin nəzəri baxışları barədə - AMEA Nəsimiadına Dilçilik İnstitutu,Tədqiqlər,Bakı,2007,6.səh.60-65

V.Matezius- Dilçilikdə biz hara gəlmişik.  Elmi tərcüməADU, ,"Dil və Ədəbiyyat" jurnalı,    Bakı,2007    5.səh. 95-99

“V.Matezius- Dilçilikdə biz hara gəlmişik” Elmi tərcümə ADU, ,"Dil və Ədəbiyyat" jurnalı,Bakı,2007   5.səh. 95-99 

Biheviorizmin L.Blumfildə təsiri     Tezis -Universitetlərarası dialoq:Auditoriyanın idarə olunması,qiymətləndirmə,şəffaflıq, Respublika Elmi-Praktik Konfransının Materialları,            Universitetlərarası dialoq:Auditoriyanın idarə olunması, qiymətləndirmə, şəffaflıq, Respublika Elmi-Praktik Konfransının Materialları,Bakı,24-25 noyabr 2011          2.səh.     52-53

“Biheviorizmin L.Blumfildə təsiri”   Tezis -Universitetlərarası dialoq:Auditoriyanın idarə olunması,qiymətləndirmə,şəffaflıq, Respublika Elmi-Praktik Konfransının Materialları,Universitetlərarası dialoq:Auditoriyanın idarə olunması, qiymətləndirmə, şəffaflıq, Respublika Elmi-Praktik Konfransının Materialları,Bakı,24-25 noyabr ,2011            2.səh. 52-53

Понятие "Значение" в дескриптивной лингвистике Статья -Вестник,    Казахский Национальный Университеть имени Аль-Фараби,Алматы,Вестник,    Казахский Национальный Университеть имени Аль-Фараби,Алматы,2011      4.səh.  74-77

İngilis dilində imperativ (əmr) cümlələr     Məqalə   ADU,"Dil və Ədəbiyyat ",  Bakı, 2013    5.səh.    17-21

İngilis dilində sayların isimləşməsi GDU, " Elmi xəbərlər ",Gəncə 2013 3.səh. 148-150             

İngilis dilində felin icbar növü        Tezis -Tətbiqi dilçiliyin müasir problemləri, Respublika Elmi-Praktik Konfransının Materialları   Tətbiqi dilçiliyin müasir problemləri, Respublika Elmi-Praktik Konfransının Materialları,Bakı,10-11 dekabr,2013. 3.səh.    276-278  

  “İngilis dilində felin icbar növü” Tezis -Tətbiqi dilçiliyin müasir problemləri, Respublika Elmi-Praktik Konfransının Materialları Tətbiqi dilçiliyin müasir problemləri, Respublika Elmi-Praktik Konfransının Materialları,Bakı,10-11 dekabr,2013.    3.səh.  276-278

 “İngilis dilində sayların isimləşməsi” GDU," Elmi xəbərlər ",Gəncə 2013  3.səh. 148-150

On classification of idiom in phraseology GDU," Elmi xəbərlər ",  Gəncə,2015,

“İngilis dilində imperativ (əmr) cümlələr”ADU, "Dil və Ədəbiyyat ",  Bakı,2013 5.səh.  17-21

İngilis dilində rəngli idiomlar və onların azərbaycan dilində qarşılığı- Məqalə BSU,"Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual   problemləri" məcmuəsi. Bakı,2014,4.səh.    49-52

Xarici dilin tədrisində okkazionalizmlərin nəzərə alınması- Tezis -Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri,Respublika Elmi-Praktik Konfransının Materialları            Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri,Respublika Elmi-Praktik Konfransının Materialları, Bakı,7-8 may,2014 3.səh.45-47

Body-part idioms in English and their corresponding forms in Azerbaijani    Article   BDU,"Dil və Ədəbiyyat" jurnalı,Bakı,2014         2.səh.   110-111

 “İngilis dilində rəngli idiomlar və onların azərbaycan dilində qarşılığı” BSU,"Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri"məcmuəsi.       Bakı,2014,  4.səh.  49-52

“Body-part idioms in English and their corresponding forms in Azerbaijani  Article BDU”,"Dil və Ədəbiyyat" jurnalı,       Bakı,  2014.    2.səh.    110-111

“İngilis və Azərbaycan dillərində heyvan idiomlarının müqayisəli tədqiqi      “  ADPU,"Pedoqoji Universitet Xəbərləri" jurnalı, Bakı,2014   4.səh. 250-253       

İngilis dilində ərzaq idiomları və onların Azərbaycan dilinə tərcüməsi.GDU," Elmi xəbərlər ",   Gəncə,2015 

İngilis dilində simmillilər və onların Azərbaycan dilinə tərcüməsi        -Məqalə  Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci il dönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” VI Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları,      05-07 may 2015-3 səh.188-140

 “On classification of idiom in phraseology” GDU," Elmi xəbərlər ",  Gəncə,2015,  

“İngilis dilində ərzaq idiomları və onların azərbaycan dilinə tərcüməsi” GDU," Elmi xəbərlər ",Gəncə,2015

“İngilis dilində simmillilər və onların Azərbaycan dilinə tərcüməsi”     Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci il dönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” VI Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları, 05-07 may2015.3 səh.188-140