Eynəddin Məmmədov

Professor

Filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Azərbaycan  Dövlət Aqrar Universitetinin  Dillər kafedrasının professoru

Mob.tel: 050-376-81-75

İş.tel: 256-12-58

e-mail:                                                                                                 

Doğum tarixi                                                                                       

13 sentyabr 1939-cu il                                                                                            

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1961-ci ildə V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutun tarix-filologiya fakültəsini bitirib.

1973-cü ildə “Yeni insan bədii inikası” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək, filologiya elmləri namizədi adını almışdır.

2010-cu ildən ADAU-nun professorudur.

Əmək fəaliyyəti

1961-1964-cü illər Qasım İsmayılov rayonu Cinliboluslu 8-illik məktəbində müəllim

1964-1966-cı illərdə Kirovabad tarix-ölkəşünaslıq muzeyində baş elmi işçi

1966-cı ildən AKTİ- da buraxılan “ Kadr uğrunda” qəzetində məsul katib, redaktor

1969-cu ildə AKTİ partiya komitəsi katibinin müavini

1971-ci ildə AKTİ Dillər kafedrasına Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi

1978-ci ildə Azərbaycan və xarici dillər kafedrasında dosent

1990-2005-ci ildə Dillər kafedrasının müdiri

2005-ci ildən Dillər kafedrasının dosentidir.

Apardığı dərslər                                                       

Bakalavr- Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Elmi yeniliyi

Azərbaycan sovet ədəbiyyatında “ Müsbət qəhrəman”, müasir Azərbaycan dramaturgiyasında “Ənənə və novatorluq ” problemi araşdırılmış, hər ikisi monoqrafiya şəklində nəşr edilmişdir.

Seçilmiş əsərlər

Dramaturgiyamızda ənənə və novatorluq (monoqrafiya), Bakı, Yazıçı 1985-ci il

 

“Həyat nəfəsli nəsr” ( monoqrafiya) Bakı,Yazıçı, 1988-ci il

 

Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının qəhrəmanlıq tarixindən. ( monoqrafiya) “Bakı”, “ Qanun” nəş. 2008

 

“Ölməzlik” (monoqrafiya)Bakı, “Qanun” nəş. 2009.

 

Eynəddin Məmmədov,Ramiz Quliyev,Amin Babayev,Akademik Məmmədtağı Cəfərovun biblioqrafiq məlumat kitabı.Bakı,Mütərcim nəşriyyatı-1996.32səh.Kamillik zirvəsi.Bakı”mbm” 211.204 səh.

Dərs və metodik vəsaitlər

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fənninin öyrənilməsinə dair metodik işləmlər və yoxlama mövzularına dair tapşırıqlar.Kirovabad-1982,59 səhifə.

Azərbaycan sovet ədəbiyyatı.Dərs vəsaiti.Kirovabad 1987.AKTİ nəşriyyatı-123 s.

Azərbaycan ədəbiyyatı kursunun tədrisə dair metodiki işləmlər.( AZərbaycan Təhsil Nazirliyinin  4.04.1998-ci il 315 saylı əmri ilə)-56 səh.

AZərbaycan sovət ədəbiyyatı üzrə metodik işləmələr.(AZərbaycan Təhsil Nazirliyinin,Tədris-metodiki mərkəzinin qrifi,17.03.1998-ci il 230 N-li əmri ilə Kirovabad,AKTİ nəşriyyatı,1985,97 səh.

Nitq mədəniyyəti.Bakı,qanun nəşriyyatı-162 səh.

Rusca-ingiliscə-Azərbaycanca baytar terminləri lüğəti Bakı,Elm Nəşriyyatı-2001.Qrifli nəşr.252səh.

“ Nitq Mədəniyyəti” Bakı, “Qanun” nəş. 2007,.

Kamillik zirvəsi. Bakı, MBM nəş. 2011.     12,75 ç.v.

“ Rusca-İngiliscə-Azərbaycanca baytarlıq terminlər lüğəti” Bakı “Elm”, 2004 15.1 ç.v.

Məqalələr

Qəhrəmanının xarakterinin əməyə münasibətdə açılması haqqında H.Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedoqoji İnstitutun konfrans materialları.Kirovabad-1969 səh.54 58

B.Bayramovun əsərlərindən kənd həyatı.AKTİ-nin Elmi əsərləri  1970-ci il. səh75-78

İki novest haqında. ADU-nun Elmi əsərləri  1970. Səh 62-67

Böyük sənətkar ,görkəmli ictimai xadim “ Kitablar aləmində” 1970-ci il. s.30-34

Yazıçının axtarışları. ADAU-nun Elmi əsərləri. 1971-ci ildə. S.96-100

Azərbaycan sovet dramaturgiyasının banisi. Kitablar aləmində. 1979. s.8-13

Həyatda təmasda. “ Yldur” jurnalı. 1971-ci il.s.55-57

Novator şair. Kitablar aləmi. 1980-ci il.s.1-5

Milyonların şairi. Kitablar aləmində.1986-cı il. s.4-7

Zəhmətkeş ədib. Kitablar aləmində.1988-ci il.s.19-21

Milli ədəbiyyatımızın fəxri . Kitablar aləmində.1989-cu il.s.2-4

Müasirliyin gücü. Ədəbiyyat və incəsənət. 1970-ci il.

Ana qanadı. Ədəbiyyat və İncəsənət. 1975-ci il.

Köhnəlməyən mövzu. Ədəbiyyat və İncəsənət 1975-ci il

Şair Rübailin yeni yaradıcılıq uğuru. 525-ci qəzet. 2003-cü il.

Mən torpağın oğluyam. Xalq qəzeti.2004

Abituriyentlərin Azərbaycan dilindən bilik, bacarıq və vərdişlərinin qiymətləndirilməsinə verilən tələblər.  Azərbaycan SSR Xalq təhsili Nazirliyi Respublika Tədris – metodika tədris mərkəzi . Bakı 1990.