AKADEMİK ZİYAD SƏMƏDZADƏNİN "MÜASİR MƏRHƏLƏDƏ AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ İNKİŞAF PROBLEMLƏRİ" MÖVZUSUNDA USTAD DƏRSİ