Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, qiyabi təhsil şöbəsi tələbələrinin tədris məşğələlərinin cədvəli

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR UNİVERSİTETİTƏLƏBƏLƏRİNİN TƏDRİS MƏŞĞƏLƏLƏRİNİN CƏDVƏLİ

QİYABİ TƏHSİL   ŞÖBƏSİ    III    kurs çağırış II

Endirmə linki